Πλανήτης

Το PLANET αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της αξιολόγησης του αντίκτυπου των αναδυόμενων παγκόσμιων εμπορικών διαδρόμων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ και της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού στο παγκόσμιο δίκτυο, εστιάζοντας σε δύο βασικούς πυλώνες Ε&Α:

  • Γεωοικονομική προσέγγιση, μοντελοποίηση και προσδιορισμός της δυναμικής των νέων εμπορικών διαδρομών και των επιπτώσεών τους στις υποδομές και λειτουργίες εφοδιαστικής, με ειδική αναφορά στο ΔΕΔ-Μ,
  • Ενεργοποίηση ενός δικτύου ΕΕ-Παγκόσμιου δικτύου μέσω ανατρεπτικών εννοιών και τεχνολογιών (IoT, Blockchain και PI, 5G, τρισδιάστατη εκτύπωση, αυτόνομα οχήματα/αυτοματοποίηση, hyperloop) που μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον του και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις του, ευθυγραμμισμένο με την έννοια του DTLF ενός ομοσπονδιακού δικτύου πλατφορμών Τ&Λ.

Το PLANET υπερβαίνει τις στρατηγικές μελέτες μεταφορών και την έρευνα για τις ΤΠΕ στις μεταφορές, μοντελοποιώντας, αναλύοντας, παρουσιάζοντας και αξιολογώντας αυστηρά τις αλληλεπιδράσεις και τη δυναμική τους, παρέχοντας έτσι μια πιο ρεαλιστική εικόνα του αναδυόμενου περιβάλλοντος Τ&Λ. Το έργο χρησιμοποιεί 3 ζωντανά εργαστήρια πραγματικών διαδρόμων σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων και σιδηροδρομικών μεταφορών για διηπειρωτική σύνδεση, και παρέχει το περιβάλλον πειραματισμού για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση μελλοντικών ολοκληρωμένων πράσινων δικτύων ΕΕ-παγκόσμιων Τ&Λ με προσανατολισμό προς το ΠΙ [EGTN]. Για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας, το PLANET παρέχει έναν συμβιωτικό ψηφιακό κλώνο για τα EGTN, ως ένα ανοικτό εργαλείο συνεργατικού σχεδιασμού για τους συμμετέχοντες στους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ, τους σχεδιαστές υποδομών και τους στρατηγικούς της βιομηχανίας/τεχνολογίας.

Το PLANET παρέχει επίσης ένα ενεργό σχέδιο και έναν οδικό χάρτη, παρέχοντας καθοδήγηση και αναπτύσσοντας την ικανότητα των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την υλοποίηση των ΕΟΔ και διευκολύνοντας την ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών. Το έργο εμπλέκει σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς Τ&Λ, συμβάλλοντας τόσο στη στρατηγική όσο και στην τεχνολογία και (κυρίως) έχει το βάρος και την επιρροή του κλάδου για να δημιουργήσει δυναμική στον κλάδο της ομοσπονδιακής εφοδιαστικής και της ενσωμάτωσης των ΔΕΔ-Μ στο παγκόσμιο δίκτυο.