Σχετικά με τον κανονισμό eFTI

Η ταχεία μετάβαση από το χαρτί στα ηλεκτρονικά έγγραφα είναι μια μεγάλη ευκαιρία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις
κυβερνητικές αρχές για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Σχεδόν το 99% όλων των διασυνοριακών
μεταφορών στην ΕΕ εξακολουθούν να περιλαμβάνουν έντυπες φορτωτικές (CMR) σε κάποιο στάδιο
. Η ψηφιοποίηση και η αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων οδικών εμπορευματικών μεταφορών αποτελεί βασική λύση για την αύξηση της
διαφάνειας της διαδικασίας μεταφοράς, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τον μετριασμό των αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στις 15 Ιουλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
ενέκριναν τον νέο κανονισμό για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες εμπορευματικών μεταφορών (eFTI). Ο στόχος αυτού του
κανονισμού είναι η ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής για τη μείωση του
διοικητικό κόστος, βελτίωση των δυνατοτήτων επιβολής των αρμόδιων αρχών και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των μεταφορών.

Προκειμένου να παρασχεθεί γρήγορα ένα πλήρως διαλειτουργικό σύστημα για την ασφαλή ανταλλαγή
πληροφοριών μεταφορών μεταξύ επιχειρήσεων και αρχών, τονίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας
προς ένα σύστημα ανταλλαγής δεδομένων ηλεκτρονικής φορτωτικής (e-CMR), το οποίο θα επιτρέπει τον διασταυρούμενο
συνοριακό έλεγχο των ψηφιακών εγγράφων μεταφοράς με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο.

eFTI exchange environment - Simplified Implementation Architecture
eFTI Regulation in Practice - Vision

Βήμα 1:Η διαδικασία ξεκινά με την εισαγωγή δεδομένων μεταφοράς.

Βήμα 2: Τα δεδομένα μεταφοράς χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός μοναδικού αναγνωριστικού φορτίου μέσω του eFTI (ψηφιακή φορτωτική).

Βήματα 3-4: Το αναγνωριστικό διαμοιράζεται στη συνέχεια μεταξύ των επιχειρήσεων (B2B) και διαβάζεται/επεξεργάζεται ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Βήμα 5: Το αναγνωριστικό διαβιβάζεται όταν ζητηθεί στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (Β2Α) μαζί με τις απαραίτητες πληροφορίες.

Βήμα 6: Στη συνέχεια, ο αρμόδιος υπάλληλος χρησιμοποιώντας την εξουσιοδοτημένη ταυτοποίηση και τα δικαιώματά του για να υποβάλει αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα, αποκτά πρόσβαση στο σύστημα.

Βήματα 7-9: Το σύστημα ανακτά τα σχετικά δεδομένα και τα διαβιβάζει πίσω στον υπάλληλο, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.