Σχετικά με την Ψηφιακή Πύλη

Στόχος αυτής της ψηφιακής πύλης (portal) είναι η διασύνδεση, η επικοινωνία, η ενημέρωση και η παροχή πληροφόρησης στις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, σχετικά με:

  • το κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με την ανάπτυξη του eFTI
  • τις προδιαγραφές διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας, οι οποίες θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες θα καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες για την ανταλλαγή, πρόσβαση και επεξεργασία των πληροφοριών από τους εμπλεκόμενους,
  • τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την ανταλλαγή των δεδομένων,
  • τις λειτουργικές απαιτήσεις που θα ισχύσουν για τις πλατφόρμες eFTI.

Η ψηφιακή πύλη αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά»kics.gr), με στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση των κλάδων της Γαλάζιας Οικονομίας στον Δήμο του Πειραιά.