Δίκτυο Fenix

Το FENIX θα αναπτύξει την πρώτη ευρωπαϊκή ομοσπονδιακή αρχιτεκτονική για την κοινή χρήση δεδομένων που θα εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή κοινότητα εφοδιαστικής, αποτελούμενη από φορτωτές, παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής, παρόχους υποδομών κινητικότητας, πόλεις και αρχές, προκειμένου να προσφέρει διαλειτουργικότητα μεταξύ οποιωνδήποτε μεμονωμένων υφιστάμενων και μελλοντικών πλατφορμών.

Η ιδέα του FENIX απορρέει από τις εργασίες και τις συστάσεις του Φόρουμ Ψηφιακών Μεταφορών και Εφοδιασμού (DTLF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και έγκυρου ομοσπονδιακού δικτύου πλατφορμών που θα επιτρέπει την ανταλλαγή και κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων (B2A) και επιχειρήσεων (B2B) από τους φορείς μεταφορών και εφοδιαστικής.

Κύριοι στόχοι της FENIX:

  • να δημιουργηθεί ένα ομοσπονδιακό δίκτυο φορέων μεταφορών και εφοδιαστικής σε όλη την Ευρώπη, το οποίο θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και υπηρεσιών που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση των ΔΕΔ-Μ (Α2&Α3)
  • να αποδείξει την επιχειρησιακή σκοπιμότητα και τα οφέλη μέσω των οργανωμένων εθνικών πιλοτικών εφαρμογών – να επικεντρωθεί στη δοκιμή των επιτευχθέντων δυνατοτήτων διαλειτουργικότητας (Α4)
  • να δημιουργήσει το πρόγραμμα δημιουργίας κοινότητας διαδρόμων της ΕΕ και να προωθήσει τα οφέλη για τους συμμετέχοντες όσον αφορά τη μείωση του κόστους και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (A5&A6)